Vad gäller vid anställning?

NÄR DU ÄR PÅ EN ARBETSPLATS finns det en massa regler som arbetstagare bör känna till, oavsett om du är där en kortare eller längre period. Här tar vi upp vad som gäller vid olika slags anställningar.

Anställningsavtalet

Det är viktigt att i starten av en ny anställning se till så att du har ett anställningsavtal. I ett anställningsavtal ska vissa saker framgå. Se listan i bilden nedan.

Detta bör framgå i anställningsavtalet:

• Datum för anställningens början och slut.
• Vilken typ av anställning det är, vikariat, visstid, tillsvidare
• Arbetstiden per dag och vecka
• Lönen och när den betalas (varje månad eller oftare)
• Arbetsuppgifterna

APL och praktik

Inom alla yrkesprogram, samt inom gymnasiesärskolans nationella program, ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att viss del av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Det är skolan som har det övergripande ansvaret för dig även på din praktik. I vissa frågor har dock arbetsgivaren ett ansvar, till exempel vad gäller arbete som är farligt för en minderårig.

När en elev genomför arbetsplatsförlagt lärande likställs denne, enligt arbetsmiljölagen, med en arbetstagare.
I många andra avseenden räknas dock den som gör APL inte som arbetstagare och omfattas därför inte av samma rättigheter, till exempel semester och annat, som de som har en anställning på arbetsplatsen. Du kan höra av dig till facket innan och under din APL om du har frågor eller behöver stöd.

Lärling

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i anställningsformen tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning, läs mer på skolverket.se

Sommarjobb och säsongsanställning

När du arbetar en kortare tid, till exempel någon vecka på sommaren, finns det särskilda regler för dig som är under 18 år. Dessa är till för din säkerhet och trygghet i arbetslivet.

Upp till 18 år får du inte arbeta ensam, särskilt inte om det finns rånrisk på din arbetsplats. När du är yngre än 16 år får du ta enklare jobb, till exempel frukt- och bärplockning. Du måste också ha dina föräldrars tillstånd för att få arbeta.

Arbetstid och raster

Fram tills du fyller 16 år får du inte arbeta före klockan 06.00 eller efter klockan 20.00. Om du är under 16 år får du jobba max sju timmar per dag. När du har fyllt 16 får du jobba åtta timmar per dag. Efter det att du fyllt 18 gäller samma regler som för alla andra vuxna. Enligt arbetsmiljölagen får du inte jobba mer än fem timmar i följd utan rast, är du under 18 år får du arbeta högst 4,5 timmar i följd. Alla som jobbar har rätt till kortare pauser då och då enligt arbetstidslagen.

Lagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, bara att det är tillåtet att ta en paus, i den mån det är möjligt. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att du kan ta paus.

Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning menas en anställning som pågår under en begränsad tid och som har ett start- och ett slutdatum. Former för sådana anställningar är:
• vikariat
• allmän visstidsanställning
• säsongsarbete.

Alla anställningsformer är reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. I ditt kollektivavtal kan du ofta läsa mer om vad som gäller hos just er gällande anställningsformen.

Vikariat

När du har ett vikariat betyder det att du ersätter en person som är borta från jobbet, till exempel på grund av sjukdom, semester eller föräldraledigt. Du kan inte ha ett vikariat om det inte finns en person som du vikarierar för. I anställningsbeviset/avtalet ska det uppges vem du ersätter om du anställs på ett vikariat.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning används till exempel när det är extra mycket arbete att utföra eller när arbetsplatsen behöver kompetens som annars saknas, till exempel i ett projekt. Att jobba på timmar inkluderas här. Arbetsgivaren behöver inte uppge några särskilda skäl till att anställningen är tidsbegränsad.

Säsongsarbete

Säsongsarbete är en typ av tidsbegränsad anställning för arbeten som bara kan utföras under en viss del av året, till exempel snöskottning, bärplockning eller turistverksamhet.

Alla som jobbar har rätt till kortare pauser då och då enligt arbetstidslagen.

Fast anställning (tillsvidareanställning)

Det man i vardagligt tal brukar kalla fast anställning heter formellt tillsvidareanställning. Det betyder att du enligt avtalet är anställd tills antingen arbetsgivaren eller du själv säger upp dig. Du kan säga upp dig utan anledning, men arbetsgivaren måste ha något som kallas saklig grund. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl (till exempel att du misskött dig på något allvarligt sätt). När du har en fast anställning finns det något som heter uppsägningstid. Det är tiden mellan att du, eller arbetsgivaren, säger upp dig och då du slutar på jobbet enligt avtalet. Oftast är denna tid mellan en och tre månader.

På många arbetsplatser är du till en början provanställd. Det betyder att du anställs på prov av arbetsgivaren under max sex månader. Detta kan arbetsgivaren göra för att testa om du passar för jobbet och/eller passar in på arbetsplatsen. Under provanställningen kan du sägas upp utan saklig grund.

Denna text är ett utdrag ur Arbetslivets tredje upplaga.

På en arbetsplats utan kollektivavtal

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal, men om du får ett arbete på en arbetsplats som saknar kollektivavtal så är det viktigt att du ser till att din arbetsgivare betalar in skatt och gör pensionsinbetalningar till dig. I ditt anställningsavtal skrivs det in sådana saker som semester, friskvårdsersättning och annat.

Enskilda anställda saknar rätt till information och förhandling om sådant som sker på arbetsplatsen. Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande, som ger dig rätt till information och förhandling före viktiga förändringar och möjlighet att bilda fackklubb, få utbildning i lagar och avtal och rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid.

På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att informera personalen i förväg.

Håll koll på nyheter och tips från Arena skolinformation genom att följa vårt nyhetsbrev.

Text: författarna till materialet Arbetslivet.

ILLUSTRATION: ANNA HARVARD

Kategorier:
Aktuellt