Ny studie visar på fortsatt ojämställda hushåll

Från 1990 till 2011 har Sveriges regering gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att med tio års mellanrum mäta människors vardagsliv för att bättre förstå hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och samarbetsaktiviteter. Statistiken visar på att det finns skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, men också att tidsanvändningen varierar utifrån ålder och livssituation. Under våren publicerades en ny version av undersökningen som framför allt fokuserar på att mäta det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Undersökningar som de här är användbara verktyg för att få syn på könsskillnader när det kommer till obetalt hemarbete. Till exempel har tidigare undersökningar visat att kvinnor i snitt lade 14 minuter mindre på obetalt arbete per dag mellan 2010 och 2000. Samtidigt ökade tiden som män lade på obetalt arbete under samma period med 11 minuter per dag. Ett tecken på att hushållen går mot ökad jämställdhet?

Den nya undersökningen som publicerades i maj 2022 visar att män och kvinnor fortsatt lägger olika mycket tid på olika saker som hör hushåll och omsorgsarbete till. Studien visar bland annat att oberoende av ålder, inkomster, arbete, barn och samboende så lägger kvinnor mer tid än män på aktiviteter som matlagning, tvättning och städning och på omsorg om de egna barnen. Båda könen lägger däremot lika mycket tid på läxhjälp, att närvara vid barnens aktiviteter och att läsa och leka. Det område inom hushållsarbete där män lägger mer tid än kvinnor är underhåll av fordon samt underhåll och reparation av bostaden, och att hantera hushållets ekonomi. 

Trots att undersökningen visar att kvinnor och män lägger olika mycket tid på hem- och omsorgsarbete och på olika sysslor, är Sverige ett av världens mest jämställda länder.

Genom att tidigt ge barn och unga kunskap och förståelse för hur strukturer och könsnormer påverkar våra liv kan vi se till att inte bara hem- och omsorgsarbetet blir mer jämnt fördelat mellan könen, utan att alla aspekter av livet – som skolan, arbetslivet, ekonomin – fördelas jämnare mellan könen. 

Starta diskussionen genom att beställa (kostnadsfritt) Arena skolinfos utbildningsmaterial På lika villkor – jämställdhet genom livet – med tillhörande lärarhandledning, förslag på lektionsupplägg och diskussionsunderlag.  

Kategorier:
Aktuellt