Låt eleverna praktisera systematiskt arbetsmiljöarbete

I arbetslivet kommer de flesta någon gång få tycka till om sin arbetsmiljö, genom till exempel undersökningar, intervju eller enkät. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att åtgärda och förebygga arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Då ges det oftast möjlighet att reflektera över så väl fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.

I denna övning får eleverna testa på att göra en egen kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön på sin nuvarande arbetsplats, sin skola.

 Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön

Om övningen: Eleverna gör en enkätundersökning för att kartlägga kunskaper och attityder till arbetsmiljö med fokus på den psykiska och sociala arbetsmiljön.

Syfte: Undersökningen syftar till att utföra, sammanställa och dra slutsatser utifrån en egen undersökning. Syftet är också att undersökningen kan ligga till grund för diskussioner om kunskaper och attityder om arbetsmiljö.

GÖR SÅ HÄR:

VAD SKA NI TA REDA PÅ? Gör en uppställning på ett antal frågeställningar som ni vill ta reda på. Ska ni ta reda på vad eleverna kan om psykisk och social arbetsmiljö eller vad eleverna har för åsikt om psykisk och social arbetsmiljö?

TA FRAM UNDERLAG. Arbeta fram ett antal frågor till enkäten. Ta inte med för många frågor. Var noga med hur ni formulerar frågorna. Sträva efter att ställa raka frågor som det går att svar ja eller nej på. Det underlättar sammanställningen. Ett förslag är att välja ut frågor från Arbetsmiljöverkets checklista ”kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön” som används på arbetsplatser.

UNDERSÖK. Genomför själva undersökningen på ett slumpmässigt urval av personer på skolan. Försök att få en balans mellan ålder och kön. Notera antal tillfrågade och deras könstillhörighet.

SAMMANSTÄLL. Sammanställ svaren på enkäten. Samla alla svar på enkäten så att ni får samlad bild av svarsunderlaget. Ställ gärna upp resultatet i en tabell eller ett diagram. Hur många svarade, kvinnor/män/annat, hur fördelade sig svaren?

TOLKA OCH DRA SLUTSATSER AV RESULTATET. Vilka slutsatser kan ni dra av resultatet? Vad innebär resultatet? Vad kan det finnas för orsaker till att resultatet visar det här? Finns det några områden som ni anser mer anmärkningsvärda än andra?

PRESENTERA UNDERSÖKNINGEN OCH RESULTATET.  Sammanställ en presentation där ni redogör för ert arbetssätt (hur ni gick tillväga när ni tog fram frågeställningarna) hur undersökningen genomfördes (antal som svarade, antal som inte svarade, när, var osv) Resultatet av undersökningen (utfallet av svaren).

 

Kategorier:
Aktuellt